Müşteri KVKK Onayı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

NESLİM GÜNGEN GÜZELLİK VE KOZMETİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİ AÇIK RIZA ONAY FORMU

24.Mart.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
kapsamında; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile
uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İşbu Form, müşteri olarak ziyaret ettiğiniz Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunla
belirlenmiş olan Veri Sorumlusu olması sıfatıyla; kişisel verilerinin güvenliği hususuna gösterdiğimiz
özen ve sorumluluk kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve
müşterilere ait her türlü kişisel verinin, hukuk kurallarına uygun işlenmesine, kaydedilmesine,
saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı
olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına dair izin ve onay verdiğinize dair ve açık rızanızın
alınması kapsamında düzenlenmiştir.

Şirketimiz bilgisine sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair
yasal mevzuat kapsamına bağlı kalınmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere toplum kuralları ve
dürüstlük ilkeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle; işletme gereklilikleri kapsamında
işlenilecek amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçüde, hukuka uygun amaçlar çerçevesinde ve yasal
mevzuatça öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanacak ve
işlenecektir.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz,
hissedarlarımızın ortaklığı bulunan şirketler tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya
sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel
nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir,
değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir,
sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar
muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya
da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalarla,
sigorta şirketleri ile paylaşılabilir.

“Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikamız” ve “Aydınlatma Metni”mizi
www.neslimgungen.com.tr adresli web sitemiz üzerinden okuyup, inceleyebilir ya da
info@neslimgungen.com.tr adresine mail atarak okumanız amacı ile gönderilmesini talep
edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, müşteri portföyü oluşturulması ve müşteri takibinin
sağlanması, mal/hizmet satışı, satış sonrası hizmetlerinin ifası, frachising, bayilik, distribütörlük, satış
ve/veya hizmet sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, mail order ve virman talimatı da dâhil
olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme,
kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari
elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli
avantajlar sağlanması, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına
girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması, kimlik teyidi, soru ve
şikâyetlere cevap verilmesi, veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ilgili
iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli
bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, internet sitesi
veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla
kullanılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin
icrası/takibi, hukuk işlerinin icrası/takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla
işlenebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi
inancınız, dini, mezhebi veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika
üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetiniz ve hakkınızdaki güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni
zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ YERLER

Kişisel verileriniz Şirketimiz diğer şubeleri ve personeli ile hissedarlarımızın ortak olduğu Şirketlerle ve
kanunen yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalarla,
sigorta şirketleri ile işinize ve yasal yükümlülüklere istinaden paylaşılabilir.

HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde.11 gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla,
kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, tarafınızca imzalı yazılı dilekçenizi
şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim ederek yapmanız gerekmektedir.

2 (İki) sayfadan oluşan çalışan adayı açık rıza onay metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin
metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Onaylıyor ve İzin Veriyorum

Onaylamıyorum ve İzin Vermiyorum

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?